ביטוח דירה באינטרנט – תמצית הכיסויים

ביטוח דירה באינטרנט ומה היא מכסה?

המילה פוליסה לעיתים, קצת מפחידה, ובצדק – ערימת מילים שלעיתים קרובות לא מובנת, החלטנו כאן בHommie, לפרסם מאמר שיקח את המילים הללו ויהפוך אותן לברורות, מובנות וקלות.
שימו לב במאמר הבא, נתייחס לעיקרי הפוליסה. אז לפני שמתחילים, מה היא בעצם פוליסה?
פוליסה היא מסמך בעל נוסח אחיד המכיל את פרטי ההתקשרות בין חברת ביטוח לבין המבוטח(ע"פ ההגדרה בויקיפדיה), פוליסה מהווה חוזה בין חברת הביטוח לבין המבוטח.
הפוליסה המלאה(לחצו כדי לקרוא), הינה חלק בלתי נפרד מהפוליסה שבידכם לאחר רכישת הביטוח.
בפוליסה המלאה, מפורטים כל הכיסויים, החריגים, והתנאים לקבלת תגמולי הביטוח.מה ההגדרה למקרה ביטוח?

ברוב המקרים, פיצוי מחברת הביטוח מגיע אך ורק כנגד מקרה ביטוח שמכוסה בפוליסה, אך מה הוא מקרה ביטוח?
במילים פשוטות – מקרה ביטוח הוא אובדן או נזק שנגרמו לדירה, למבנה, או לתכולה בתקופת הביטוח.

תקופת הביטוח הינה תאריך המציין את תחילת הפוליסה ואת סיומה.
תוקף הפוליסה מצוין בעמוד הראשון של דף הפוליסה.לדוגמא – 1.1.19 ועד 31.12.19.
דוגמאות למקרה ביטוח: נזקי אש, נזקי ברק, התפוצצות, התלקחות, נזקי טבע ורעידת אדמה, נזקי צנרת וכדומה.

מה הוא ביטוח מבנה?

ביטוח מבנה הוא כפי שנשמע שמו, קירות הבית, תיקרה והרצפה – ביטוח זה מכסה כל נזק שיגרם בעקבות מקרה ביטוח הנ"ל לפי גבולות האחריות הנקובים בפוליסה.
לקריאה בהרחבה על ביטוח מבנה לחצו כאן

מה הוא ביטוח תכולה?

פרק 2 בדף הפוליסה המלאה, מתייחס לסעיף התכולה.
תכולה – כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה והינם בחזקתם, בעלותם, אחריותם של המבוטח או של בני משפחתו.
ביטוח התכולה יפצה את המבוטח בתגמולי ביטוח מכל נזק שיגרם כתוצאה ממקרה ביטוח הנ"ל, בנוסף יכסו נזקי פריצה, שוד, גניבה.
תכולה כהגדרתה מתייחסת למוצרי חשמל, ביגוד, ריהוט, תכשיטים, למעט – בעלי חיים, ניירות ערך, חוזים, פנקסי חשבונות, וכל ציוד המשמש לעיסוקו של המבוטח אלא אם כן צוין אחרת בפוליסה.
לקריאה בהרחבה על ביטוח תכולה לחצו כאן

 

מה הוא ביטוח אחריות כלפי צד שלישי?

מקרה ביטוח הוא חבות המבוטח(באחריותו) או בני משפחתו, לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין כל פגיעה או אירוע תאונתי שיתרחש בשטח שבאחריותו.
במילים פשוטות – כל פגיעה ברכוש של אחר או באדם שנגרם מרשלנות המבוטח כפי שמצוין בפוליסה, יהיה המבוטח חשוף לתביעה בגין פגיעה בצד שלישי.
טיפול תביעות באחריות כלפי צד שלישי – במקרה ביטוח של פגיעה בצד שלישי, בדרך כלל ברוב התביעות, המבטח רשאי וממנה מטעמו עורך דין לטיפול בתביעה.
חובת המבוטח במקרה זה היא להעניק את כל העזרה הנחוצה ליישוב לטיפול בתביעה.
לקריאה בהרחבה על ביטוח צד שלישי לחצו כאן

 

מה הם החריגים בביטוח כלפי צד ג?


חשוב לציין שחברת הביטוח לא תהיה אחראית לשפות המבוטח בשל סכום שהושת עליו, אם עילת תביעתו נובעת מאלו: חבות כלפי מועסקים שיש ביניהם לבין המבוטח יחסי עובד ומעביד, נזק שנגרם לבני משפחתו של המבוטח או עובד משק בית של המבוטח, שימוש בכלי נשק.
בעל חיים שאינו חיית מחמד ביתית, או כלב מסוכן או מגזע מסוכן כהגדרתו בחוק לפיקוח להסדרת כלבים.
שימוש בבריכת שחייה או ג'קוזי הנמצאים מחוץ למבנה הדירה אלא אם כן צוין אחרת בפוליסה. 

מה הוא סעיף חבות מעבידים?

חבות מעבידים הוא כיסוי הנועד לכסות את המבוטח או את אחד מבני משפחתו הגרים עמו בקביעות בדירה, בגין פיצויים אשר יהיה חייבים לשלם על פי חוק בשל חבותם כלפי עובדיהם כתוצאה ממקרה ביטוח שיראה בתקופת הביטוח המפורט בתנאי הפוליסה, תוך כדי ועקב העסקתם במשק ביתו של המבוטח בכל מקום בגבול הגיאורפי.
מה היא הגדרת המילה עובד בפוליסה?
עובד משק ביתו של המבוטח המועסק בשירותם הישיר ולצורכי ביתם של המבוטח ושל משפחתו, המקבל שכרו מהמבוטח ו/או מבני משפחתו.
מה הוא מקרה ביטוח בחבות מעבידים?
מקרה ביטוח בסעיף זה הינו אירוע תאונתי בלתי צפוי שאירעה בתקופת הביטוח לעובד, תוך כדי ועקב העסקתו בשירותו הישיר של המבוטח ואשר גרם לעובד נזק גוף.
מה הוא נזק גוף?
מוות,מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי, שכלי.

מה היא הגדרת גבול אחריות בפוליסה?

גבול אחריות הינו מושג בביטוח שמשמעותו סכום שנקבע בהסכמה ומראש בין חברת הביטוח לבין המבוטח, שמציין את סכום המירבי שישולם על ידי חברת הביטוח לפי הפוליסה במקרה של תביעה שתוגש נגד המבוטח.
לפניכם דוגמא טובהאם גבול האחריות בביטוח צד ג', הוא 1,000,000 (מיליון ש"ח), חברת הביטוח במקרה של תביעה תשלם עד המקסימום של הסכום, ואף לא שקל אחד יותר.
מטרת גבול האחריות היא למען ידיעה מראש לסכום לתשלום במקרה של נזק, כך – חברת הביטוח "דואגת" לגדר את עצמה בפני תשלומים אינסופיים. 

 

 מה היא הגדרת השתתפות עצמית בפוליסה?


השתתפות עצמית היא סכום כסף מוגדר מראש אותו משלם המבוטח לחברת הביטוח בעת הגשת התביעה. חברת הביטוח מתוך סכום הפיצוי הכספי שיגיע לך תנכה את סכום השתתפות עצמית ותשלם לך את יתר תשלום התביעה.
לפניכם דוגמא טובה: אירע מקרה פריצה בדירת מגורים של המבוטח, אשר הגיש לחברת הביטוח תביעה לפיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו על סך 100,000 ש"ח.
השתתפותו העצמית של המבוטח כפי שמוגדר בפוליסה היא – 5000 ש"ח.
משמע – הפיצוי לו יהיה זכאי המבוטח יעמוד על סך 95,000 ש"ח( סכום הפיצוי אותו דרש המבוטח בניכוי ההשתפות העצמית)
אם סכום הפיצוי או תיקון הנזק נמוך מסכום ההשתפות העצמית המבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח. 

 

מה משמעותה של דירה לא תפוסה/מאוכלסת?

דירה בלתי תפוסה הינה מקרה שבה הדירה אינה מאוכלסת מעל 60 יום רצוף בעת תקופת הביטוח, ובתנאי שהמבוטח הודיעה מראש לחברת הביטוח על התאריכים בהם לא תהיה הדירה תפוסה ובכפוף לנקיטת אמצעים להקלה בסיכון.
במילים פשוטות – אם ברשותכם דירה שאינה מאוכלסת מעל 60 יום בתקופת הביטוח והינכם מעוניינים לרכוש פוליסת ביטוח דירה, עליכם לדווח לחברת הביטוח על כך שהדירה אינה מאוכלסת בחלק מתקופת הביטוח.
אם רכשתם פוליסת ביטוח דירה עם הרחבה לדירה בלתי תפוסה עליכם יהיה לנקוט באמצעים להקלת הסיכון:
1. אדם מהימן יבקר בדירה לפחות אחת לשבוע
2. ברז הזנת המים הראשי, לוח החשמל וברז הגז יהיה מנותקים.
3. כל אמצעי המיגון אשר נדרשו בעת עשיית הפוליסה ככל שנדרשו,הינן תקינות ומופעלות. 

חשוב לציין – הכיסוי לפי הרחבה של דירה בלתי תפוסה, לא יחול לגבי תכשיטים, שעוני יד, מצלמות, פרוות וכסף מזומן. 

 

מה הם צמודי מבנה?

צמודי מבנה הם חלק מהפריטים הצמודים למבנה ביתנו ועל כן, עלינו בעת רכישת ביטוח דירה לתת אליהם התייחסות מיוחדת.
מהם צמודי מבנה?
ארונות קיר, מטבח, חימום תת רצפתי, בריכת שחיה, שטיחים מקיר לקיר, וכדומה.
בעת רכישת הביטוח, חשוב למסור לחברת הביטוח על צמודי המבנה שיש ברשותכם, ועל כן להוסיף אותם בכיסוי של הביטוח הדירה.
לפניכם דוגמא טובה: רכשתם דירה חדשה, והחלטתם לשדרג את המבטח המגיע למטבח יוקרתי על סך 100,000 ש"ח, המטבח יחשב בפוליסת ביטוח הדירה, כצמוד מבנה ולכן עלינו לבטח גם אותו תחת ביטוח המבנה כצמוד מבנה וכחלק בלתי נפרד משווי המבנה.
לקריאה בהרחבה על צמודי מבנה לחץ כאן

 

לסיכום – פוליסת ביטוח דירה הינה רחבה ולעיתים עשויה להיות מבלבלת.
אם הגעתם למצב שיש לכם שאלות, תהיות או סתם בא לכם לדבר איתנו אז אנחנו כאן.
שלכם,
צוות Hommie.

ביטוח דירה באינטרנט

רוצים לקבל שיחה מאיתנו? השאירו פרטים ונחזור אליכם